Contact

Vragen of interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul gerust onderstaand contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Waarover nemen familiebedrijven zoal contact met ons op?

  Hoe kan de volgende generatie het stokje gaan overnemen?

  Opvolging is een proces waar de huidige en de nieuwe generatie gedurende vele jaren actief mee bezig kunnen zijn. INNOO begeleidt met een aanpak om het opvolgingsproces succesvol te doorlopen.  Door met u te na te gaan welke kritische factoren aandacht nodig hebben. Is er een geschikte opvolger? Hoe kan die worden voorbereid? Kan de overdrager loslaten? Wordt het bedrijf goed geleid? Hoe zal de eigendom overgaan? Welke rollen wil iedereen vervullen in het bedrijf of in het eigenaarschap? Wat als niet alle kinderen in het bedrijf gaan? INNOO kan structuur geven aan de transitie en de communicatie daarover begeleiden. Ook kan INNOO helpen om de huidige en nieuwe generatie voor te bereiden op hun nieuwe rollen.

  Wat hebben wij aan een familiestatuut?

  Een familiestatuut is een document waarin de familie afspraken over familie en bedrijf vastlegt. Samen wordt gezocht naar de gemeenschappelijkheid en de waarden en kracht van de familie en het bedrijf. Er wordt aandacht besteed aan de eigendomsstrategie, wie welke rollen kan gaan vervullen en hoe je omgaat met familie in het bedrijf. De belangen van het bedrijf maar ook een ieders individuele wensen en behoeftes zijn daarbij belangrijk. Uiteindelijk kunnen hele concrete afspraken worden gemaakt. Hierdoor komt de familie op een lijn en worden nare conflicten in de toekomst voorkomen. Het op de juiste manier maken van een familiestatuut draagt bij aan de continuïteit van het familiebedrijf/familievermogen en de harmonie in de familie. INNOO kan met u nagaan of het voor u het juiste moment is om een familiestatuut te maken en met u bespreken wat u eraan zou kunnen hebben. Niet alleen aan het document, maar ook het proces om het te maken. Zie ook www.hetfamiliestatuut.nl.

  Hoe geven we invulling aan de rol van het STAK bestuur?

  Met een STAK (Stichting Administratiekantoor) wordt de zeggenschap van de eigenaar van het familiebedrijf geconcentreerd bij een aantal STAK bestuurders. Sommige familiebedrijven kiezen daarvoor om de bestuurbaarheid van het familiebedrijf te vergroten. Sommige STAKs leiden een slapend bestaan en gaan pas bij een generatiewisseling een rol spelen. Dan is het zaak om te gaan bedenken de rol en verantwoordelijkheden van een STAK als bestuursorgaan gaan worden en wat de rolverdeling zal worden tussen STAK, certificaathouders, directie en eventueel RvC of RvA. En hoe je dat met elkaar in de praktijk gaat brengen. INNOO kan dit met u doordenken en een proces begeleiden om hier praktisch vorm aan te geven.

  Link naar artikel geschreven door de INNOO partners.

  Hoe kunnen wij een Raad van Advies inzetten?

  In een bepaalde fase van de ontwikkeling van het familiebedrijf kan het nuttig zijn een Raad van Advies in te stellen. Gaan werken met een Raad van Advies is een leerproces. U zult ermee starten en gaandeweg de manier van werken met uw raad van advies bijstellen. Toch is het belangrijk een aantal zaken tevoren goed te doordenken. Waarom wilt u een RvA? Wilt u een algemene sparringpartner, spelen er bijzondere zaken waar u advies over wilt, wilt u tijd voor reflectie of wilt u voorsorteren op een Raad van Commissarissen? INNOO kan u helpen om deze vragen duidelijk te krijgen, een profiel te maken en te klankboarden over het proces van werving van de kandidaten.

  Hoe vul ik mijn rol als commissaris in een familiebedrijf in?

  De Raad van Commissarissen (RvC) van een familiebedrijf heeft als iedere RvC de taak om als sparringpartner van de directie te fungeren en toezicht te houden op de directie. De werkgeversrol is in het familiebedrijf vaak wat minder prominent. Commissarissen in een familiebedrijf ervaren de betrokkenheid bij familiezaken, of bij conflicten tussen familieleden die ook in het bedrijf doorwerken, vaak als een uitdaging. Je hebt als commissaris in een familiebedrijf daarom een bepaalde attitude en vaardigheden nodig de juiste rol te spelen, ook omdat formele macht ontbreekt. INNOO kan begeleiden bij het doorlichten van het functioneren van de Raad van Commissarissen in de hele governance van het familiebedrijf. INNOO partners kunnen ook individuele commissarissen coachen in hun roluitoefening.

  Link naar artikel uit tijdschrift Goed Bestuur door onze INNOO partners.

  Wat kunnen we met onze familiewaarden in het bedrijf?

  Familiewaarden zijn het fundament van het familiebedrijf. In de oprichtersfase zijn ze vaak impliciet aanwezig. De oprichter belichaamt zijn waarden, die gedrag en keuzes in het bedrijf sturen. In volgende generaties kan er een diffuser beeld ontstaan: niet alleen komen er meer aandeelhouders uit verschillende gezinnen, in het bedrijf kunnen externe ontwikkelingen en nieuwe medewerkers invloeden effect hebben op de bedrijfswaarden. INNOO kan helpen om de familie- en bedrijfswaarden te verhelderen. Vaak gebeurt dat al bij het maken van een familiestatuut. Maar ook bijvoorbeeld als een externe CEO wordt gezocht.  

  We willen een externe CEO aantrekken, hoe zorgen we ervoor dat dat gaat werken?

  Externe CEO’s kunnen een rol vervullen als een overbrugging totdat het volgende familielid weer klaar staat of als een bewuste keuze om nieuw bloed binnen te halen zonder een tijdelijke intentie. Het is duidelijk dat daar kansen en uitdagingen aan zijn verbonden. Families zien vaak als risico dat het familiekarakter zal worden aangetast of dat teveel op afstand zal worden gemanaged. Om de uitdagingen het hoofd te bieden moet de niet-familie CEO een aantal kenmerken hebben. Dat hij/zij past bij de waarden van de familie is bijvoorbeeld een must. Daarnaast  heeft de familie ook een rol om de niet-familie CEO succesvol te laten zijn. INNOO kan helpen om dit goed en bewust te overwegen en indien opportuun de komst van een externe CEO voor te bereiden.

  Wie van mijn kinderen is het meest geschikt om op te volgen? Hoe maak ik een faire keuze?

  Dit is vaak een hele lastige vraag voor ouders. Die ervaren dit vraagstuk als een mogelijke splijtzwam voor de familie en duwen de vraag voor zich uit. Met als mogelijk resultaat dat de vraag inderdaad een splijtzwam wordt. Het is de kunst om de vraag in een vroeg stadium te adresseren en er daarbij vanuit te gaan dat kinderen iets moeten gaan doen waar ze hun talenten kunnen en willen gaan gebruiken. Goede communicatie in de familie is hierbij cruciaal om de familieharmonie op de lange termijn te bewaren. INNOO kan helpen om in een vroeg stadium een proces te ontwikkelen waarbij de kinderen worden betrokken, hun wensen worden gehoord en in het belang van het bedrijf faire beslissingen worden genomen. Assessments kunnen een onderdeel van zo’n proces zijn. Goede communicatie staat daarbij centraal.